Aktualności

Subskrybuj nowości

Podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

Podpisanie odbyło się 24.01.2019 w Rzeszowie w ramach XII Forum Europa-Ukraina, po zakończeniu panelu „Jak zbudować atrakcyjny klimat inwestycyjny?”, któremu patronował PAIH.

Sygnatariuszami porozumienia ze byli: Piotr Pomian-Kruszyńki, Dyrektor Obszaru I Ekspansji Zagranicznej; PAIH S.A., oraz Krzysztof Siedlecki, Członek Zarządu, MSPPU.

Stowarzyszenie jest platformą, w oparciu o którą Polacy, pracujący w spółkach z udziałem kapitału polskiego oraz korporacjach międzynarodowych na Ukrainie, tworzą wzajemnie wspierające się środowisko.

Podpisując porozumienie ZBH Kijów oraz MSPPU postanawiają pogłębić wzajemną współpracę i wspólnie dążyć do osiągnięcia synergii i zwiększenia skali działań nakierowanych na rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Ukrainą, szczególnie przy realizacji strategii umiędzynarodawiania polskiego biznesu.

Celem nadrzędnym przy realizacji Memorandum będzie wspieranie interesów gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w szczególności w obszarach związanych z promocją polskiej gospodarki na Ukrainie, wsparciem ekspansji polskich przedsiębiorstw na Ukrainie i wsparciem działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw na Ukrainie.

 

Strony Memorandum zadeklarowały wolę realizacji wyżej wymienionych Celów, w szczególności poprzez podejmowanie wspólnych działań w zakresie:

  1. budowania pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki jako stabilnego partnera handlowego i inwestycyjnego,
  2. udzielania wsparcia informacyjnego zasad, możliwości i klimatu prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie,
  3. organizowania wydarzeń o charakterze gospodarczym w tym m.in. misji gospodarczych, spotkań B2B, seminariów i szkoleń,
  4. identyfikowania barier w dostępie do rynku ukraińskiego,
  5. interwencji w przypadkach dyskryminacji lub naruszania praw polskich przedsiębiorców w Ukrainie,
  6. działań mających na celu wspieranie przedsiębiorców w zawieraniu umów międzynarodowych  z przedsiębiorcami ukraińskimi oraz przedstawicielami władz administracyjnych i samorządowych Ukrainy.