Rejestracja spółki na Ukrainie

Rejestracja spółki na Ukrainie w świetle ostatnich zmian ustawodawstwa.

Tryb rejestracji działalności gospodarczej na Ukrainie jest regulowany Ustawą Ukrainy „O państwowej rejestracji osób prawnych i fizycznych – przedsiębiorców” Nr 755-IV z dnia 15.05.2003r. (dalej-Ustawa), natomiast sam tryb założenia Spółki, jej działalność jak też likwidacja są regulowane przez odrębną Ustawę Ukrainy „O spółkach gospodarczych” Nr1576-XII z dnia 19.09.1991r. wraz z przepisami Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Gospodarczego Ukrainy.

Ostatnie zmiany w wyżej wymienionych aktach prawnych wprowadzone w latach 2011-2012 wskazują na niektórą zmianę podejścia Państwa Ukraińskiego do procedur zakładania działalności gospodarczej, która wydawała się na prostą próbę uporządkowania informacji o przedsiębiorcach i pomniejszenia ilości etatów urzędników podstawowego poziomu, zatrudnionych w swoim czasie przy rejestracji i ewidencji w tym US, GUS, ZUS, Urząd Celny, MSW.

Najczęściej spotykanym rodzajem Spółki gospodarczej na Ukrainie była i zostaje Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Taka zaistniała sytuacja jest naturalnie związana z tym, że inne rodzaje spółek (akcyjna, pełna, komandytowa lub z dodatkową odpowiedzialnością) dla prowadzenia działalności charakterystycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw z reguły nie mają dodatkowych atutów w porównaniu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z art. 24 p.2 Ustawy Ukrainy „O państwowej rejestracji osób prawnych i fizycznych – przedsiębiorców” dla rejestracji Spółki do właściwego organu podstawowo muszą być złożone tylko 4 (cztery) dokumenty:

  1. Wniosek, wypełniony według odpowiedniego formularza.

  2. Statut Spółki w dwóch oryginalnych egzemplarzach.

  3. Uchwała o założeniu Spółki lub jej notarialnie poświadczona kopia.

  4. Dokument zapłaty opłaty rejestracyjnej.

W przypadku, kiedy założycielem jest osoba prawna, misi być też dostarczony dokument, potwierdzający strukturę właścicielska takiej osoby prawnej, a w szczegółowych przypadkach też może być konieczne zezwolenie Komitetu Antymonopolowego Ukrainy.

Zgodnie z art. 24 p.7 Ustawy Ukrainy „O państwowej rejestracji osób prawnych i fizycznych – przedsiębiorców” w przypadku, kiedy założycielem jest zagraniczna osoba prawna, dla rejestracji Spółki do właściwego organu podstawowo musi być też złożony Wypis z rejestru przedsiębiorców odpowiedniego kraju.

Udział osób zagranicznych (fizycznych i prawnych) w przypadku zakładania Spółek naturalnie nawiązuje do wymogów ustawodawstwa dewizowego Ukrainy i ustawodawstwa o zagranicznym inwestowaniu w Ukrainie. Są to dodatkowe zagadnienia, które muszą być uwzględnione jeszcze na etapie zakładania Spółek z kapitałem zagranicznym.

Obecne prawo ukraińskie w niektórej części pozostawia bez odpowiedzi kwestie wymogów formalnych do przygotowywanych i składanych dokumentów, dla tego spore znaczenie ma szeroka, konkretna i aktualna wiedza prawnicza osób, wykonujących zadanie rejestracji Spółki na Ukrainie.

Możliwe nieścisłości lub interpretacje tłumaczenia z języka obcego, niedopełnienie wymogów notarialnych, nieuregulowanie kwestii adresu Spółki, etc. mogą spowodować dość duże komplikacje w procedurach rejestracji Spółki a nawet w jej przyszłej działalności. Dla tego duże znaczenie ma poziom i technika przygotowania niezbędnych dokumentów jeszcze przed ich złożeniem do organu rejestracji.

Wymogi do treści Statutu Spółki, są wymienione w Ustawie Ukrainy „O spółkach gospodarczych na Ukrainie” będącym podstawą organizacyjno-prawną dla funkcjonowania każdej osoby prawnej na Ukrainie. Dla tego też kwestie kompetencji organów Spółki, etatów, wynagrodzeń i zatrudnienia, etc. warto uwzględniać w Statucie, żeby uniknąć w przyszłości niepotrzebnych nieporozumień.

Do procedur uzupełniających rejestracji należą otwarcie konta bankowego, uzyskanie zaświadczenia płatnika VAT, uzyskanie pozwolenia do pracy w przypadku zatrudnienia obcokrajowca w Zarządzie Spółki, podjęcie kroków do rejestracji inwestycji zagranicznych na Ukrainie, akredytacja na Urzędzie Celnym etc.

W 2013 roku średni czas przeprowadzenia rejestracji Spółki na Ukrainie (Kijów, gminy Pieczerska, Dnieprowska, Darnicka) wynosił od 10 do 14 dni, w zależności od składu faktycznego założycieli, szybkości podjęcia przez nich niezbędnych decyzji, miejsca organu rejestracji.