Walne Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. 15.03.2010

W dniu 15 marca 2010 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Prezes Zarządu Stefan Perkowski przedstawił  Komisji Rewizyjnej i  Członkom Stowarzyszenia sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009 . W drodze głosowania jawnego jednogłośnie postanowiono zatwierdzić wyżej wspomniane dokumenty.

W związku z wcześniejszą rezygnacją dwóch Członków Zarządu MSPPU, Stefan Perkowski wystąpił z propozycją wyborów uzupełniających. Zgłoszone zostały kandydatury Ireneusza Derka na Prezesa Zarządu oraz Andrzeja Aleksego na Wiceprezesa Zarządu.

W wyniku głosowania jawnego, uzyskując zdecydowaną większość głosów przy jednym głosie wstrzymującym się,  Ireneusz Derek został wybrany na Prezesa Zarządu MSPPU; Andrzej Aleksy natomiast został jednogłośnie wybrany Wiceprezesem Zarządu.

W związku z wyborem Ireneusza Derka na Prezesa Zarządu oraz jego rezygnacją z dotychczas pełnionej funkcji – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zostały zarządzone wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania  jawnego,  na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została jednogłośnie wybrana Elżbieta Kossak.