Статут Товариства

 ЗАРЕЄСТРОВАНО                                                                                                                                                                                                 ПРИЙНЯТИЙ

Міністерством юстиції України                                                                                                                                                  Установчим з’їздом

“08” червня 1999 р.                                                                                                                                                                     Міжнародного Товариства Польських

Свідоцтво №  1184                                                                                                                                                                     Підприємців в Україні

ЗАРЕЄСТРОВАНО                                                                                                                                                                                         „20” лютого 1999 р.

зі змінами

наказ № 313/5                                                                                                                                                                             Зі змінами Загальними Зборами

від «30» травня 2007 р.                                                                                                                                                                Міжнародного Товариства Польських

Директор Департаменту легалізації та регулювання                                                                                                                 Підприємців в Україні

діяльності бюро кредитних історій                                                                                                                                              Протокол № 17 від  16 квітня 2007 р.

О.М.Семьоркіна

СТАТУТ

Міжнародного Товариства Польських Підприємців в Україні

Київ – 2007

 1. Загальні положення
 2. Основні цілі, завдання та напрями діяльн
 3. Правовий статус Товариства
 4. Майно та кошти Товариства. Господарська діяльність.
 5. Облік і звітність
 6. Члени Товариства, їх права і обов’язки
 7. Організаційна структура та управління Товариством
 8. Загальні збори Товариства
 9. Рада Товариства
 10. Секретаріат Товариства та Директор Секретаріату Товариства
 11. Ревізійна Комісія
 12. Міжнародні зв’язки
 13. Припинення діяльності
 14. Заключні положення Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

 

1. Загальні положення

1.1 Міжнародне Товариство Польських Підприємців в Україні (далі – Товариство) є добровільною, некомерційною, непідприємницькою, неприбутковою, неурядовою громадською організацією з міжнародним статусом.
1.2 Свою діяльність Товариство поширює на території України і Польщі і здійснює її відповідно до Конституції України, чинного законодавства України та законодавства тих країн, на які поширюється діяльність Товариства і цього Статуту.
1.3 Товариство є юридичною особою, має власну символіку, печатку, штампи із своїм найменуванням українською та польською мовами, та інші реквізити, зразки яких затверджуються Радою Товариства. Символіка реєструється в установленому законодавcтвом порядку.
1.4 Повне найменування Товариства українською мовою:
Міжнародне Товариство Польських Підприємців в Україні;
скорочене найменування українською мовою:МТППУ.
Повне найменування польською мовою:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie;
скорочене найменування польською мовою: MSPPU

1.5 Місцезнаходження Товариства: Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі України, 26.

2. Основні цілі, завдання та напрями діяльності

2.1 Метою створення Товариства є:
– сприяння розвитку співпраці між підприємцями України і Польщі;
– задоволення та захист спільних інтересів членів Товариства;
2.2. Завданнями Товариства є:
– сприяння ініціюванню та пропагуванню внесення інвестицій польських підприємств та приватних осіб до економіки України;
– залучення до обговорення і розробки цієї проблематики вітчизняних та зарубіжних   фахівців, відомих політиків і науковців;
– інформування населення України та зарубіжних країн про процеси співпраці Україна – Польща, сприяння суспільній обізнаності щодо цієї співпраці;
– організація співпраці з представниками урядових структур, бізнесу, громадських та міжнародних організацій, інтелектуальна допомога та консультації в межах питань, пов’язаних із господарської діяльністю між Україною та Польщею, сприяння закріпленню господарської діяльності та економічної співпраці між Україною та Польщею;
– сприяння закріпленню зв’язків, традицій та звичаїв на основі етики між громадянами України та Польщі;
– сприяння практичному здійсненню освітніх, правових, наукових програм та програм в галузі інформатизації;
– проведення семінарів, “круглих столів”, конференцій по правових та економічних питаннях;
– сприяння діалогу державного, бізнес – та громадського секторів;
– сприяння проектуванню інформаційно-управляючих систем, розробці, супроводженню, експлуатації програмного забезпечення та комп’ютерної техніки, впровадженню новітніх технологій для підтримки неприбуткового та освітнього секторів в Україні і Польщі;
– сприяння створенню інтегрованої системи виробництва спеціалізованої   елементної бази для розвитку телекомунікаційної інфраструктури, інформаційно-телекомунікаційних мереж, банків комп’ютерної інформації з інтеграцією їх в міжнародні інформаційні мережі.
2.4 Для здійснення вказаних мети і завдань Товариство у встановленому чинним законодавством порядку має право:
1.    виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
2.    надавати консультації та допомогу в організаційних, правових та економічних справах членам Товариства.
3.    представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
4.    ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші неприбуткові організації, надавати допомогу в їх створенні;
5.    одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
6.    вносити пропозиції до органів влади і управління;
7.    розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
8.    бути засновником або учасником спілок, підприємств, організації асоціацій та інших добровільних об’єднань, що мають за мету сприяння виконанню статутних завдань Товариства;
9.    засновувати госпрозрахункові установи та організації, підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;
10.    користуватися іншими правами, передбаченими законами України.
11.    утворювати відповідно до законодавства України місцеві осередки.
12.    засновувати засоби масової інформації та займатися видавничою діяльністю шляхом створення видавництв;
13.    встановлювати почесні відзнаки, стипендії та інші винагороди для осіб, які мають заслуги у царині діяльності Товариства;
14.    популяризувати цілі, завдання, назву та символіку Товариства і виступати спонсором;
15.    сприяти організації та допомагати в проведені науково-дослідної, науково-технічної, науково-виробничої,  а також діяльності в галузі нових технологій з метою допомоги в забезпеченні професійної діяльності;
16.    брати участь у підготовці та проведенні науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів тощо), організації виставок та презентацій;
17.    налагоджувати прямі всеукраїнські та міжнародні контакти, укладати відповідні договори та угоди, брати участь у заходах, які не суперечать міжнародним зобов’язанням України і Польщі;
Товариство має інші права, які є необхідними для досягнення мети діяльності   та не суперечать чинному законодавству України.
2.5 Товариство не має на меті одержання і розподіл прибутку. Кошти або безоплатно надане майно, в тому числі гуманітарна допомога, одержана Товариством, не можуть використовуватися для особистих вигод її членів, виборних посадових осіб або працівників, за винятком витрат на оплату праці і соціальне забезпечення працівників. Працівники, які можуть бути набувачами гуманітарної допомоги згідно з законодавством України, не позбавлені права одержувати таку допомогу лише на підставі своєї праці в Товаристві. Ніхто з пов’язаних осіб Товариства не може використовувати свою посаду для збільшення особистого майна та/або зменшення майна, що належить Товариству.
2.6 Товариство може надавати матеріальну допомогу своїм членам в установленому законодавством України порядку.
Відносини між Товариством та його українськими та іноземними працівниками регулюються чинним законодавством України і цим Статутом.
2.7 Для вирішення покладених на нього задач, Товариство, зокрема, виконує такі функції:
– сприяння здійсненню навчально-дослідницької, інформаційної та інших видів   діяльності;
– сприяння розвитку та розповсюдженню знань про соціально-економічні процеси в українському та польському суспільствах;
– сприяння здійсненню фінансування відібраних проектів та контролю використання коштів;
– сприяння здійсненню видавничо-поліграфічної діяльності, випуску та розповсюдження друкованої та аудіовізуальної продукції, інформаційних та інших матеріалів.

3. Правовий статус Товариства

3.1 Товариство від моменту його державної реєстрації згідно з чинним законодавством України набуває статусу юридичної особи, може мати відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки, в тому числі валютні, в установах банків, печатку, штампи та бланки із своїм найменуванням, а також користуватися символікою, емблемами та іншими зовнішніми атрибутами, зразки яких затверджує Рада Товариства. Символіка Товариства реєструється у встановленому законодавством порядку.
3.2 Товариство утворюється і діє з міжнародним статусом. Товариство поширює свою діяльність на територію України та Польщі.
Товариство є неприбутковою організацією і його діяльність не спрямована на отримання прибутку.
Товариство для здійснення своїх статутних завдань може створювати в Україні та за кордоном місцеві осередки, філії та представництва, які діють без статусу юридичної особи, а також відділення, які діють із статусом юридичної особи.
3.3 Місцеві осередки  Товариства діють на підставі положень, а відділення – на підставі статутів, які затверджує Рада Товариства. Керівник місцевого осередку, філії чи представництва діє на підставі довіреності, одержаної від Товариства.
3.4 Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім майном, що перебуває у його власності. Товариство не відповідає за зобов’язання держави, держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання. Товариство не відповідає за зобов’язаннями створюваних ним юридичних осіб та пожертвувачів. Створювані Товариством юридичні особи не відповідають за зобов’язаннями Товариства.
3.5 Товариство співробітничає з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об’єднаннями громадян.
3.6 У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, іншими законами та нормативно-правовими актами України, а також цим Статутом. Діяльність Товариства, його філій, представництв та відділень на території інших країн здійснюється відповідно до законодавства цих країн і не може суперечити законодавству України та цьому Статуту.

4. Майно та кошти Товариства. Господарська діяльність.

4.1 Кошти та майно Товариства складаються з:
– вступних внесків;
– членських внесків;
– пасивних доходів;
– добровільних надходжень, дарувань, а також інших внесків юридичних та фізичних осіб України, та інших держав, які надані в установленому порядку;
– коштів та майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги;
– майна, переданого Товариству його членами або державою в установленому порядку;
– надходжень у результаті здійснення господарської діяльності підприємств та інших організацій, які заснувало Товариство;
– майна, придбаного за рахунок власних коштів, чи на інших підставах, не заборонених законом;
4.2 Товариство скеровує свої кошти на виконання статутних завдань в порядку, встановленому Загальними Зборами.
Розмір вступних та членських внесків встановлюється Загальними Зборами.
4.3 Кожен з Членів вносить свій внесок до Товариства в складі, розмірі, порядку та у терміни, визначені установчими документами Товариства, укладеними угодами та чинним законодавством. Розмір та періодичність внесків членів Товариства затверджується Загальними зборами.
4.4 Для забезпечення своєї статутної діяльності Товариство може володіти на праві власності будинками, спорудами, обладнанням, майном спеціалізованого призначення, транспортними засобами, грошовими коштами, в тому числі в іноземній валюті, цінними паперами, іншим майном. Право власності Товариства реалізує вищий статутний орган управління Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом.
4.5 Товариство може бути власником, володіти, розпоряджатися і користуватися будь-яким майном та/або мати майнові права на будь-яке рухоме і нерухоме майно, в тому числі складські і житлові приміщення, транспортні засоби, кошти в українській та іноземній валюті, цінні папери, нематеріальні активи, земельні ділянки та інше майно, не заборонене чинним законодавством.
4.6 Кошти та майно Товариства використовуються лише для виконання  статутних завдань Товариства, забезпечення його діяльності, а також на утримання штатних працівників Товариства. Товариство є єдиним розпорядником своїх коштів.
4.7 Контроль за використанням коштів та майна здійснює Ревізійна комісія, яку обирає вищий орган управління Товариства.
4.8 Товариство має своїх штатних працівників для організаційної, технічної та іншої поточної роботи, з якими укладаються трудові угоди (договори). На штатних працівників Товариства поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.
4.9 Товариство та створювані ним підприємства, установи, організації зобов’язані вести податковий, бухгалтерський та статистичний облік та звітність, зареєструватись в органах державної податкової служби та органах загальнообов’язкового державного соціального страхування, платити обов’язкові платежі та страхові внески в порядку та розмірах, передбачених законами України.
4.10 Товариство несе відповідальність по своїх зобов’язаннях усім своїм майном. Учасники Товариства несуть відповідальність по зобов’язанням Товариства тільки в межах здійснених ними внесків.
4.11 Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Товариства, якщо інше не передбачено законом.
4.12 Товариство може здійснювати щодо майна і коштів, які перебувають у його власності, будь-які правочини, що не суперечать законодавству України та його Статуту.
4.13 Будь-яке майно, надане Товариству його членами на іншому речовому праві, ніж право власності, має використовуватися відповідно до договорів. Ревізійна комісія може повертати членам будь-яке майно, передане ними Товариству на іншому речовому праві, ніж право власності, якщо таке майно не використовується або використовується в інших цілях, ніж було встановлено.
4.14 У випадках, коли майно передано Товариству його членом лише в користування, Товариство бере на себе відповідальність щодо збереження такого майна. По закінченню строку користування таке майно підлягає поверненню власникові.

5. Облік і звітність

5.1 Товариство веде оперативний і бухгалтерський облік, а також статистичну звітність в установленому законодавством порядку. Товариство подає інформацію про свою діяльність органам статистики, державної податкової служби та іншим державним органам відповідно до чинного законодавства і цього Статуту.

6. Члени Товариства, їх права і обов’язки

6.1 Набуття членства
Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, особи без громадянства, іноземні громадяни, які досягли 18 років та визнають Статут Товариства.
Колективними членами можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій, які добровільно виявили бажання вступити до Товариства, які поділяють його статутні завдання, сприяють його виконанню та сплачують членські внески.
6.2 Прийом до Товариства здійснює Рада Товариства на підставі письмової заяви встановленого зразка для індивідуальних членів та рішення уповноважених органів – для колективних членів. Прийняття в члени Товариства повинно бути підтримане двома членами Товариства, які ставлять свої підписи на заяві кандидата.
6.3 Для прийняття до Товариства Колективного члена особа-заявник, яка подає заяву, разом із заявою подає копію документа про реєстрацію чи легалізацію юридичної особи, а також рішення її уповноваженого органу, засвідчене печаткою. В рішенні має бути вказана посадова або інша особа, яка виконуватиме обов’язки представника трудового колективу юридичної особи-заявника в органах управління Товариства.
6.4 Рішення про прийняття в члени Товариства, або вихід з членів Товариства приймається Радою Товариства, якщо за пропозицію проголосувало 2/3 членів складу Ради Товариства.
6.5 Припинення членства
Членство припиняється на підставі письмової заяви фізичної особи або рішення керівного органу колективного члена, засвідченого печаткою. Членство також вважається припиненим з моменту офіційного повідомлення про смерть або визнання фізичної особи недієздатною, або припинення діяльності юридичної особи. Загальні збори простою більшістю голосів повних членів, присутніх  на засіданні, можуть припинити членство: на підставі порушень Статуту; дій, несумісних з цілями Товариства; неучасті в діяльності органів управління Товариства особисто або через представника протягом принаймні одного року.
Членство в Товаристві припиняється за власним бажанням члена, в зв’язку зі смертю, або за дії, несумісні зі Статутом.     6.6 Членський статус     За рішенням Ради Товариства окремим особам, які особисто зробили вагомий внесок у розвиток та діяльність Товариства, держави та суспільства загалом, присвоюється звання Почесного члена Товариства. Положення про Почесного члена затверджує Рада Товариства.
6.8 Член Товариства має право:
– обирати, бути обраним до всіх органів управління Товариства;
– брати участь в управлінні справами Товариства та у всіх заходах Товариства;
– користуватися послугами та отримувати захист, який надає Товариство;
– подавати на розгляд органів управління Товариства пропозиції про розгляд питань, що стосуються діяльності Товариства, брати участь у їхньому обговоренні та реалізації;
– отримувати інформацію про діяльність Товариства;
– розвивати співробітництво з іншими членами Товариства на основі доброзичливості,
– взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання взаємних  зобов’язань;
– вільного виходу з Товариства.
6.9 Член Товариства зобов’язаний:
своєчасно сплачувати членські внески;
своєчасно виконувати свої фінансові, майнові та інші зобов’язання перед Товариством.
дотримуватися вимог Статуту та рішень відповідних органів Товариства;
сприяти виконанню завдань, передбачених у цьому Статуті;
брати участь в організаційних зборах;
підтримувати та реалізовувати програмні завдання Товариства.

7. Організаційна структура та управління Товариством

7.1 Статутними органами управління Товариства є:
Загальні збори Товариства;
Рада Товариства на чолі з Головою;
Секретаріат Товариства та Директор Секретаріату Товариства;
Ревізійна комісія Товариства.
7.2 Товариство може створювати свої місцеві осередки на території України, які діють відповідно до власних статутів, що приймаються їх керівними органами та затверджуються Радою Товариства.
7.3 Місцеві осередки повинні зареєструватися в місцевих органах державної виконавчої влади, або легалізуватись шляхом повідомлення про своє заснування.
7.4 Товариство може створювати свої відділення та представництва за кордоном, які діють відповідно до своїх статутів, що затверджуються Радою Товариства Легалізація документів проходить в відповідності до законодавства тих держав, на території яких вони створюються.

8. Загальні збори Товариства

8.1 Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) є найвищим органом управління Товариства. Загальні збори скликає Голова Ради Товариства (далі – Голова) або більшість членів Ради Товариства (далі – Рада Товариства) в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Повідомлення про скликання надсилаються за місяць до дати скликання.
8.2 Загальні збори вважаються правомочними у разі присутності на них не менш як половини членів Товариства. Рішення Загальних зборів ухвалюються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів. Рішення Загальних Зборів про ліквідацію та реорганізацію Товариства або з питань змін та доповнень до Статуту приймаються 3/4 голосів присутніх членів Товариства на Зборах. Рішення Загальних зборів ухвалюються у формі протоколу, який підписує Голова та секретар Загальних зборів.
8.3 Позачергові Загальні збори скликаються за ініціативою:
Голови у разі неможливості прийняття рішення Радою Товариства;
Більшості Членів Ради Товариства;
Ревізійної комісії Товариства (далі – Ревізійна комісія).
Загальні Збори можуть скликатися достроково на вимогу третини членів Товариства, Ревізійної Комісії.
Вимога дострокового скликання Загальних Зборів повинна бути надана у письмовій формі із зазначенням мети їх скликання.
На позачергових Загальних зборах розглядаються лише ті питання, для вирішення яких вони скликаються і проекти рішень з яких надіслані всім  членам Товариства не пізніше як за два тижні до Загальних зборів.
8.4 До компетенції Загальних зборів відноситься:
затвердження Статуту, змін і доповнень до нього;
затвердження пріоритетних напрямів діяльності Товариства;
затвердження довгострокових програм та планів діяльності Товариства;
обрання та відкликання Голови Ради Товариства та інших членів Ради терміном на три роки;
обрання двох заступників Голови Ради Товариства;
обрання та відкликання членів Ревізійної Комісії;
заслуховування, обговорення та затвердження звіту Ради Товариства та Ревізійної комісії;
прийняття рішень по ревізійних матеріалах Ревізійної комісії;
встановлення розмірів вступних та членських внесків;
прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Товариства;
питання про розпорядження майном Товариства;
реалізація права власності на майно та кошти Товариства.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства, відчуження майна Товариства на суму, що становить п’ятдесят та більше відсотків майна Товариства, та про ліквідацію та реорганізацію Товариства приймаються більшістю не менш як у ¾ голосів.

9. Рада Товариства

9.1 Рада Товариства є постійно діючим керівним органом Товариства, який колегіально здійснює загальне керівництво всією поточною діяльністю та контроль за функціонуванням Товариства на період між засіданнями Загальних зборів.
9.2 Рада Товариства обирається Загальними зборами у кількості не менше 3 осіб, з урахуванням Голови Ради Товариства. Члени Ради Товариства, крім Голови, здійснюють свою діяльність, якщо інше не передбачене рішенням Ради Товариства, на громадських засадах, без оформлення трудових договорів і без суміщення посад з основним місцем роботи.
9.3 До виключної компетенції Ради Товариства відноситься:
– виконання рішень Загальних зборів, що відносяться до їх компетенції;
– скликання та підготовка Загальних Зборів;
– загальне керівництво діяльністю Товариством;
– управління майном Товариства;
-розгляд та затвердження річного бюджету Товариства та порядку його використання;
– затвердження балансів, планів, звітів та інших документів;
– затвердження зразків печатки, штампів та іншої атрибутики Товариства;
– вирішення питання про створення місцевих осередків, представництв, філій,     відділень Товариства, прийняття рішення щодо заснування Товариством підприємств, установ та організацій, затвердження їхніх статутів (положень);
– заслуховування, обговорювання та затвердження звітів Директора Секретаріату;
– внесення на затвердження Загальних зборів змін та доповнень до Статуту;
– ухвалення штатного розкладу Секретаріату Товариства;
– затвердження кандидатур працівників Секретаріату;
– вирішення інших питань, пов’язаних із статутною діяльністю Товариства;
– прийняття та виключення членів Товариства;
– призначення та звільнення Виконавчого Директора.
9.4 Рада Товариства збирається на засідання не рідше одного разу на місяць або позачергово, за ініціативою Голови Ради Товариства або більшості членів Ради Товариства.
9.5 Рада Товариства ухвалює рішення шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх, включаючи Голову Рада Товариства. Рішення є правомочні за умови участі у засіданні не менше половини членів Ради Товариства.
9.6 На засіданнях Ради Товариства головує Голова або за його відсутності один із членів Ради Товариства. Рішення Рада Товариства підписує головуючий на засіданні та секретар засідання, який обирається із присутніх членів Рада Товариства.
Питання до порядку денного засідання Ради Товариства може вносити кожний його член.
9.7 Повноваження Голови Ради Товариства:
Голова Ради Товариства обирається Загальними Зборами терміном на три роки та керує роботою Ради Товариства. Голова Ради:
– очолює Раду Товариства, скликає Загальні збори, Раду Товариства та головує на засіданнях Товариства;
– здійснює організаційне забезпечення та оперативне керівництво діяльністю Товариства; забезпечує практичне виконання рішень Ради Товариства, організовує поточну діяльність Товариства та несе відповідальність за наслідки його діяльності;
– діє без довіреності діє від імені Товариства;
– представляє Товариство у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями в Україні і за її межами (у разі необхідності за його дорученням ці функції виконує інша особа);
– представляє на розгляд Ради Товариства питання про форми та обсяги матеріального і фінансового забезпечення проектів та програм, що здійснює чи підтримує Товариство;
– укладає договори від імені Товариства відповідно до мети, завдань та видів його діяльності, в тому числі з координаторами та консультантами проектів;
– затверджує штатний розпис Товариства, призначає та звільняє штатний персонал, накладає дисциплінарні стягнення, визначає умови оплати праці, відпусток та матеріального заохочення у межах кошторису витрат, самостійно визначає форми організації праці, вибір шляхів здійснення проектів та програм відповідно до мети та завдань Товариства;
– здійснює розпорядчі функції щодо коштів та майна, є матеріально відповідальною особою;
– готує звіти Загальним зборам та Раді Товариства;
– складає фінансовий звіт перед Ревізійною комісією;
– приймає рішення щодо питань діяльності Товариства, скликання Ради Товариства, організує виконання рішень Ради, представляє Товариство без довіреності з усіх питань, що стосуються його діяльності, видає доручення на проведення дій від імені Товариства;
– затверджує положення та інструкції з питань діяльності Ради та Секретаріату Товариства;
– керує роботою Секретаріату,
– призначає та звільнює працівників Секретаріату, керівників та головних бухгалтерів підприємств, установ та організацій, заснованих Товариством за погодженням з Радою;
– управляє майном та коштами Товариства за погодженням з Радою;
– підписує фінансові документ Товариства;
– здійснює іншу діяльність, яка слідує з цього Статуту, не суперечить законодавству України і яка не відноситься до компетенції Загальних зборів.
В разі відсутності Голови Ради Товариства його обов’язки виконує один із його заступників.
Рішення Ради Товариства є обов’язковим до виконання Членами Товариства та Секретаріатом Товариства.

10. Секретаріат Товариства та Директор Секретаріату Товариства

10.1 Секретаріат Товариства є виконавчим органом Товариства.
10.2 Секретаріат Товариства очолює Директор Секретаріату, якій підпорядковується Голові Ради та Раді Товариства.  Директор Секретаріату має право підпису на фінансових документах та може представляти інтереси Товариства без довіреності.
10.3 Рада Товариства щорічно визначає розмір фінансових повноважень Директора. У необхідності перевищення цієї суми, Директор повинен отримати на це письмову згоду від Президента.
10.4 До компетенції Секретаріату відноситься:
1.    виконання рішень Ради Товариства;
2.    підготовка матеріалів та організація засідань Загальних Зборів, зустрічей та інших заходів Товариства;
3.    Реалізація рішень Ради Товариства, вирішення оперативних питань внутрішньої та зовнішньої діяльності Товариства, вироблення офіційної позиції Товариства з питань, що стосується інтересів членів Товариства;
4.    організація зв’язків з державними, громадськими та іншими установами;
5.    забезпечення проведення семінарів, симпозіумів, фестивалів, конгресів, ділових зустрічей тощо.
6.    аналіз діяльності Товариства, та внесення пропозиції щодо її вдосконалення;
7.    підготовка заяв, звернень, скарг, пропозицій, тощо, з питань, які зачіпають права й інтереси членів Товариства, та направлення їх відповідним органам (особам), до компетенції яких належить розгляд і вирішення цих питань;
8.    оперативний та бухгалтерський облік;
9.    ведення господарської діяльності Товариства в межах, встановлених законодавством.
Директор Секретаріату та адміністративний персонал працює за трудовими договорами.
10.5 Директор Секретаріату здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства та  користується  наступними повноваженнями:
– укладення угод та інших документів від імені Товариства;
– управління майном та коштами Товариства на підставі рішення Ради Товариства;
– прийняття на роботу обслуговуючого персоналу та персоналу Секретаріату Товариства;
– відкриття рахунків у банківських установах;
– вчинення інших дій, необхідних для виконання завдань Товариства;
– організація оргкомітету для проведення Загальних Зборів.

11. Ревізійна Комісія

11.1 З метою здійснення нагляду за діяльністю Товариства Загальні збори  обирають Ревізійну комісію. Ревізійна Комісія є контрольним органом Товариства. До складу Ревізійної комісії входять не менше трьох осіб терміном на три роки. Головою і членом Ревізійної комісії не може бути член Ради Товариства.
11.2 На засіданні Ревізійної Комісії обов’язкова присутність щонайменш одного представника Ради Товариства.
11.3 Ревізійна комісія створюється із числа відомих та авторитетних членів, завданням якої є надання рекомендацій Раді Товариства щодо пріоритетних напрямів діяльності Товариства, попередній аналіз та оцінка результатів здійснення проектів і програм, надання порад щодо механізмів, форм та методів впровадження в практику результатів розробок та досліджень Товариства.
11.4 Ревізійна Комісія має такі права та обов’язки:
1.    розглядає звіти Голови про фінансово-господарську діяльність Товариства та залучає за кошти Товариства незалежний аудит для здійснення перевірки діяльності Товариства;
2.    вносить рекомендації та зауваження Раді Товариства щодо фінансово-господарської діяльності;
3.    ініціює скликання Загальних зборів у разі виявлення невідповідності діяльності Товариства його статутним цілям.
4.    контролює діяльність органів Товариства щодо виконання статутних та господарсько-фінансових завдань;
5.    перевіряє річні баланси Товариства;
6.    контролює виконання рішень Загальних Зборів.
Ревізійна Комісія інформує Загальні Збори про підсумки проведення перевірок.
Робота Ревізійної Комісії відбувається згідно з регламентом, затвердженим Загальними Зборами.

12. Міжнародні зв’язки

12.1 З метою виконання статутних завдань і рішень органів управління Товариство підтримує та розвиває міжнародні зв’язки. Формами здійснення міжнародних зв’язків є:
– розвиток співробітництва з міжнародними організаціями, підприємствами, науковими установами, окремими фахівцями, вивчення світового досвіду, сприяння впровадженню цього досвіду в Україні та Польщі;
– сприяння залученню іноземних коштів для заходів, спрямованих на виконання цілей та завдань Товариства;
– участь у міжнародних Загальні зборах, семінарах, круглих столах, симпозіумах.
12.2 З метою ефективного співробітництва з міжнародними та іноземними організаціями, неурядовими та громадськими структурами в межах статутних цілей і завдань можуть укладатися відповідні угоди.

13. Припинення діяльності

13.1 Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації.
13.2 Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів за поданням Ради Товариства.
13.3 Ліквідація здійснюється як за рішенням Загальних зборів, так і за рішенням судових органів з підстав, передбачених у законі.
13.4 При ухваленні рішення Загальних зборів про ліквідацію Товариства Загальні збори призначають ліквідаційну комісію та визначають порядок ліквідації. Повноваження ліквідаційної комісії можуть бути покладені на Раду Товариства.
13.5 На підставі рішення Загальних зборів про ліквідацію Товариства, Ревізійна комісія має призначити кількох ліквідаторів (ліквідаційну комісію) або єдиного ліквідатора і визначити порядок і строки ліквідації Товариства відповідно до чинного законодавства України, в тому числі визначити порядок використання або правонаступників будь-яких майнових прав або майна, що залишаться після ліквідації. З моменту призначення ліквідаторів, вони виконують функції управління справами Товариства. Ліквідатори мають право виступати в суді і виконувати інші дії від імені Товариства, що ліквідується. Ревізійна комісія має виконувати будь-які інші юридичні дії, необхідні для ліквідації Товариства відповідно до чинного законодавства.
13.6 Кошти та інше майно Товариства у разі ліквідації не розподіляються між його засновниками та членами, а передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або спрямовуються в доход держави.
13.7 Інформація про ліквідацію/реорганізацію Товариства друкується у засобах масової інформації.
13.8 Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється за рішенням Загальних Зборів або суду.
13.9 Товариство вважається ліквідованим з моменту його виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

14. Заключні положення Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

14.1 Якщо будь-яке положення цього Статуту буде визнано недійсним в судовому порядку або стане таким, що не відповідає закону внаслідок законодавчих змін, то це не буде підставою для припинення дії інших положень Статуту. Недійсне положення або положення, що стало не відповідати закону внаслідок законодавчих змін, повинно бути замінено іншим положенням, розробленого відповідно до чинного законодавства.
14.2 Товариство повідомляє орган реєстрації про зміни і доповнення до Статуту протягом строку встановленого законодавством України. Будь-які зміни і доповнення до Статуту набирають чинності щодо будь-яких третіх осіб з моменту державної реєстрації цих змін і доповнень.
14.3 Місце знаходження керівних органів Товариства – м. Київ.