Statut MSPPU

 1. Postanowienia ogólne

1.1 MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORСÓW POLSKICH NA UKRAINIE

(zwane dalej „Stowarzyszeniem”) jest dobrowolną, niekomercyjną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, niedochodową, pozarządową organizacją publiczną o statusie międzynarodowym.

1.2 Swoją działalność Stowarzyszenie prowadzi na terytorium Ukrainy i Polski oraz realizuje ją zgodnie z Konstytucją Ukrainy, obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy oraz ustawodawstwem krajów, do których ma zastosowanie działalność Stowarzyszenia oraz niniejszy Statut.

1.3 Pełna nazwa Stowarzyszenia w języku ukraińskim:

МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „МІЖНАРОДНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛЬСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ В УКРАЇНІ”;

nazwa skrócona w języku ukraińskim: МГО „МТППУ”

Pełna nazwa w języku polskim:

„MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH NA UKRAINIE”;

nazwa skrócona w języku polskim: „MSPPU”

1.4 Lokalizacja Stowarzyszenia: Ukraina, 01011, miasto Kijów, ul. Panasa Mirnoho 16/13.

 1. Główne cele, zadania i kierunki działalności

2.1 Celem Stowarzyszenia jest:

 • promowanie rozwoju współpracy między przedsiębiorcami z Ukrainy i Polski;
 • ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia;
 • podejmowanie działań na rzecz promocji i organizacji akcji dobroczynnych, filantropijnych, charytatywnych oraz wszelkich wydarzeń dla osób prywatnych, państwowych i niepaństwowych przedsiębiorstw, organizacji, fundacji itp.
 • promowanie i organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, „okrągłych stołów” dla osób prywatnych, państwowych i niepaństwowych przedsiębiorstw, organizacji, fundacji itp.
 • współpraca z władzami państwowymi, organami samorządu lokalnego, stowarzyszeniami zrzeszającymi obywateli Ukrainy, fundacjami charytatywnymi, a także z organizacjami międzynarodowymi, instytucjami, organizacjami i organami zagranicznymi.

2.2 Zadania Stowarzyszenia:

 • inicjowanie i promowanie inwestycji polskich przedsiębiorstw i osób prywatnych w ukraińską gospodarkę4
 • zaangażowanie ekspertów krajowych i zagranicznych, znanych polityków i naukowców w dyskusję i rozwój tej kwestii;
 • informowanie obywateli Ukrainy i innych krajów o procesach współpracy między Ukrainą a Polską, promowanie świadomości społecznej na temat tej współpracy;
 • organizacja współpracy z przedstawicielami struktur rządowych, biznesowych, społecznych i międzynarodowych, zapewnienie pomocy oraz konsultacji w sprawach związanych ze współpracą gospodarczą między Ukrainą i Polską, umacnianie działalności gospodarczej oraz współpracy ekonomicznej pomiędzy Ukrainą i Polską;
 • promowanie umacniania więzi, utrwalania tradycji i zwyczajów zgodnie z etyką między obywatelami Ukrainy i Polski;
 • wspieranie realizacji programów edukacyjnych, prawnych, naukowych i informacyjnych;
 • organizowanie seminariów, okrągłych stołów, konferencji dotyczących kwestii prawnych i gospodarczych.

2.3 W celu realizacji wskazanych celów oraz zadań Stowarzyszenie, zgodnie z procedurą ustanowioną w obowiązujących przepisach, ma prawo:

 • występować jako strona w stosunkach cywilnoprawnych, nabywać prawa majątkowe i niemajątkowe;
 • udzielać członkom Stowarzyszenia konsultacji i pomocy w kwestiach organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych;
 • reprezentować oraz bronić uzasadnionych interesów zarówno swoich, jak i swoich członków w organach państwowych i publicznych;
 • ideologicznie, organizacyjnie i finansowo wspierać inne organizacje non-profit, pomagać w ich tworzeniu;
 • otrzymywać od organów państwowych i zarządzających oraz organów samorządu lokalnego informacji niezbędnych do realizacji swoich celów oraz zadań;
 • wnosić propozycje do organów administracji państwowej;
 • rozpowszechniać informacje oraz promować swoje pomysły i cele;
 • podejmować działalność gospodarczą tworząc instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa niezbędne do osiągnięcia celów statutowych;
 • tworzyć środki masowego przekazu i angażować się w działalność wydawniczą poprzez tworzenie wydawnictw;
 • nadawać honorowe wyróżnienia, stypendia i inne nagrody osobom zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia;
 • promować cele, zadania, nazwę i symbolikę Stowarzyszenia oraz występować, jako sponsor;
 • uczestniczyć w przygotowywaniu i prowadzeniu wydarzeń naukowych i praktycznych (konferencje, seminaria, sympozja, okrągłe stoły itp.), organizować wystawy i prezentacje;
 • nawiązywać bezpośrednie kontakty ogólnoukraińskie i międzynarodowe, zawierać odpowiednie traktaty i umowy, brać udział w wydarzeniach, które nie są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Ukrainy i Polski.

Stowarzyszenie posiada inne prawa, które są niezbędne dla osiągnięcia celu działalności oraz są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

2.4 Fundusze lub nieodpłatne mienie, w tym pomoc humanitarna otrzymana przez Stowarzyszenie, nie mogą być wykorzystywane dla osobistej korzyści jego członków, wybranych osób na stanowiskach kierowniczych lub pracowników, z wyjątkiem kosztów poniesionych na pensje i ubezpieczenia socjalne pracowników.

2.5 Stowarzyszenie może udzielać pomocy finansowej swoim członkom zgodnie z procedurą ustanowioną przez ustawodawstwo Ukrainy.

Stosunki między Stowarzyszeniem a jego ukraińskimi i zagranicznymi pracownikami podlegają obowiązującemu prawu Ukrainy i niniejszego Statutu.

2.6 W celu realizacji swoich zadań Stowarzyszenie w szczególności wykonuje następujące funkcje:

 • promuje wdrażanie działań edukacyjnych, badawczych, informacyjnych i innych;
 • promuje rozwój i rozpowszechnianie wiedzy o procesach społeczno-ekonomicznych w społeczeństwach ukraińskim i polskim;
 • wspiera finansowanie wybranych projektów i monitoruje wykorzystanie funduszy;
 • wspiera działalność wydawniczo-poligraficzną, rozpowszechnianie produktów drukowanych i audiowizualnych, materiałów informacyjnych i innych.

2.7 Stowarzyszenie uczestniczy w przygotowaniach i promuje konferencje, seminaria, sympozja, okrągłe stoły, akcje charytatywne, dobroczynne poprzez składki członkowskie, dotacje, darowizny, dotacje od osób fizycznych, firm, organizacji, fundacji i innych.

2.8 Stowarzyszenie obowiązuje zakaz otrzymywania i przekazywania dochodów (zysków) lub ich części założycielom (uczestnikom), członkom takiej organizacji, pracownikom (innym niż wynagrodzenie, naliczanie jednorazowej składki na ubezpieczenia społeczne), członkom organów zarządzających i innym powiązanym podmiotom.

 1. Status prawny Stowarzyszenia

3.1 Stowarzyszenie nabywa status osoby prawnej zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, może posiadać wyodrębniony majątek, samodzielny bilans, rachunki, w tym walutowe, w instytucjach bankowych, pieczęć, stemple i papiery firmowe z nazwą w języku ukraińskim i polskim, a także posługiwać się symboliką, emblematami i innymi zewnętrznymi atrybutami, wzorce których są zatwierdzane przez Zarząd Stowarzyszenia. Symbolika Stowarzyszenia jest rejestrowana zgodnie z trybem określonym przez prawo.

3.2 Stowarzyszenie powstaje oraz działa zgodnie ze statusem międzynarodowym. Prowadzi swoją działalność na terytorium Ukrainy i Polski.

Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, a jej działalność nie jest nastawiona na zysk.

3.3 Stowarzyszenie ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania całym majątkiem, który stanowi jego własność.

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwa, państwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Stowarzyszenia, z wyjątkiem przypadków, gdy same przyjmują na siebie takie zobowiązania. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania utworzonych przez nią osób prawnych i darczyńców. Osoby prawne utworzone przez Stowarzyszenie nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Stowarzyszenia.

3.4 Działalność Stowarzyszenia podlega przepisom Konstytucji Ukrainy, Ustawy Ukrainy o stowarzyszeniach publicznych, innym aktom normatywnym Ukrainy, a także przepisom niniejszego Statutu. Działalność Stowarzyszenia, jego filii, przedstawicielstw i oddziałów na terytorium innych państw realizowana jest zgodnie z ustawodawstwem tych państw i nie może być sprzeczna z ustawodawstwem Ukrainy i niniejszym Statutem.

 1. Majątek, fundusze i działalność Stowarzyszenia

4.1 Na środki i majątek Stowarzyszenia składają się:

 • opłaty wpisowe;
 • składki członkowskie;
 • dochód pasywny;
 • dobrowolne wpływy, finansowanie docelowe, w tym dotacje, darowizny, a także wniesione w odpowiednim trybie inne wkłady osób prawnych, osób fizycznych Ukrainy i innych krajów;
 • środki oraz majątek, które wpływają nieodpłatnie lub w formie bezzwrotnej pomocy finansowej;
 • mienie przekazane Stowarzyszeniu przez jego członków lub państwo w ustalonym trybie;
 • wpływy z wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz innych organizacji będących członkami Stowarzyszenia;
 • mienie nabyte kosztem funduszy własnych lub z innych powodów, które nie są zabronione przez prawo;
 • inne źródła, które nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

4.2 Stowarzyszenie przeznacza swoje środki na realizację zadań statutowych zgodnie z trybem ustanowionym przez Walne Zgromadzenie.

Wysokość opłat wpisowych i składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie.

4.3 Każdy Członek wnosi swój wkład w Stowarzyszenie w postaci, wysokości, w trybie i na warunkach określonych w Statucie Stowarzyszenia, zawartych umowach i obowiązujących przepisach. Wysokość i częstotliwość składek członkowskich Stowarzyszenia zatwierdza Walne Zgromadzenie.

4.4 Stowarzyszenie może być właścicielem, posiadać, używać i wykorzystywać dowolne mienie i / lub mieć prawa własności do dowolnego majątku ruchomego i nieruchomego, w tym magazynów i pomieszczeń mieszkalnych, pojazdów, funduszy w walucie ukraińskiej i obcej, papierów wartościowych, aktyw niemajątkowych, gruntów i innego majątku nie zabronionego przez obowiązujące prawo. Uprawnienia Stowarzyszenia z tytułu prawa własności są realizowane przez wyższy zarządzający organ statutowy Stowarzyszenia w trybie przewidzianym przez ustawodawstwo Ukrainy oraz niniejszy Statut.

4.5 Fundusze i majątek Stowarzyszenia są wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania zadań statutowych Stowarzyszenia, zabezpieczenia jego działalności, a także do utrzymywania jego etatowych pracowników. Stowarzyszenie jest jedynym zarządcą swoich funduszy.

4.6 Nadzór nad wykorzystaniem funduszy i majątku sprawuje Komisja Rewizyjna, którą powołuje najwyższy organ zarządzający Stowarzyszenia.

4.7 Stowarzyszenie do organizacyjnych, technicznych i innych bieżących prac zatrudnia etatowych pracowników, z którymi zawiera się umowy o pracę (kontrakty). Etatowi pracownicy podlegają przepisom prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ubezpieczeń społecznych.

4.8 Stowarzyszenie ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Uczestnicy Stowarzyszenia ponoszą odpowiedzialność za jego zobowiązania wyłącznie w zakresie wniesionych przez nich wkładów.

4.9 Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania swoich członków. Członkowie nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Stowarzyszenia, chyba że ustawodawstwo stanowi inaczej.

4.10 Stowarzyszenie w zakresie nieruchomości i funduszy będących jego własnością, może dokonywać wszelkich czynności prawnych, które nie są sprzeczne z ustawodawstwem Ukrainy i Statutem.

4.11 W przypadkach, gdy majątek przekazano Stowarzyszeniu przez jego członka wyłącznie do korzystania, Stowarzyszenie przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec zachowania tego majątku. Po upływie terminu korzystania majątek podlega zwrotowi właścicielowi.

4.12 Przychody (zyski) Stowarzyszenia będą wykorzystywane wyłącznie do pokrycia kosztów związanych z jego utrzymaniem dla realizacji jego celów (zadań) oraz kierunków działalności określonych w dokumentach założycielskich.

 1. Ewidencja i sprawozdawczość

5.1 Stowarzyszenie i utworzenie przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje są zobowiązane do prowadzenia ewidencji podatkowej, rachunkowej i statystycznej oraz sprawozdawczości, rejestracji w organach państwowej służby podatkowej i organach obowiązkowego państwowego ubezpieczenia społecznego, do uiszczenia obowiązkowych opłat i składek ubezpieczeniowych w trybie i wysokości przewidzianych przez prawo Ukrainy.

 1. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

6.1 Nabycie członkostwa.

Indywidualnymi członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Ukrainy, bezpaństwowcy, cudzoziemcy, którzy ukończyli 18 lat i uznają Statut Stowarzyszenia.

6.2 Członkowie są przyjmowani do Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonego na piśmie wniosku. Przyjęcie do grona członków Stowarzyszeniu powinno uzyskać poparcie dwóch członków Stowarzyszenia, którzy składają swoje podpisy na wniosku kandydata.

6.3 Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia lub o wykluczeniu z tego grona podejmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 członków Zarządu Stowarzyszenia.

6.4 Zakończenie członkostwa.

Członkostwo ustaje na podstawie pisemnego wniosku. Członkostwo uważa się również za zakończone od momentu oficjalnego powiadomienia o śmierci lub uznaniu niezdolności do czynności prawnych osoby fizycznej. Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów pełnoprawnych członków obecnych na zebraniu, może zakończyć członkostwo: z tytułu naruszeń przepisów Statutu, działań niezgodnych z celami Stowarzyszenia, nieuczestniczenia w działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez swojego przedstawiciela przez okres co najmniej jednego roku.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z własnej woli członka, w związku z jego śmiercią lub w przypadku działań niezgodnych ze Statutem.

6.5 Status członkowski.

Zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia osoby, które osobiście w sposób znaczący przyczyniły się do rozwoju i działalności Stowarzyszenia, państwa oraz społeczeństwa w całości, nadaje się tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia. Regulamin Członka Honorowego zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

6.6 Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 • wybierać, zostać wybranym do wszystkich organów Stowarzyszenia;
 • uczestniczyć w zarządzaniu sprawami Stowarzyszenia i we wszystkich wydarzeniach Stowarzyszenia;
 • korzystać z usług i otrzymywać ochronę zapewnianą przez Stowarzyszenie;
 • składać do organów Stowarzyszenia propozycji rozpatrzenia kwestii związanych z działalnością Stowarzyszenia, uczestniczyć w ich dyskusji i wdrażaniu;
 • otrzymywać informacje o działalności Stowarzyszenia;
 • rozwijać współpracę z innymi członkami Stowarzyszenia w oparciu o zasady życzliwości, wzajemnego szacunku i wsparcia, bezwarunkowej realizacji wzajemnych zobowiązań;
 • możliwość swobodnego wystąpienia ze Stowarzyszenia.

6.7 Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 • – w odpowiednim czasie opłacać składki członkowskie;
 • w odpowiednim czasie wykonywać zobowiązania finansowe, majątkowe i inne zobowiązania wobec Stowarzyszenia;
 • postępować zgodnie z wymogami Statutu i decyzjami odpowiednich organów Stowarzyszenia;
 • wspierać realizację zadań przewidzianych w niniejszym Statucie;
 • uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu;
 • wspierać i realizować zadania programowe Stowarzyszenia.
 1. Struktura organizacyjna i zarządzanie Stowarzyszeniem

7.1 Organami statutowymi Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia;
 • Zarząd Stowarzyszenia na czele z Prezesem;
 • Dyrektor Stowarzyszenia;
 • Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

7.2 Stowarzyszenie w celu wykonywania zadań statutowych może tworzyć wyodrębnione jednostki, komitety itp.

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

8.1 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem) jest najwyższym organem zarządzającym Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia (dalej – Prezesa) lub co najmniej 10% członków Zarządu Stowarzyszenia (dalej – Zarządu Stowarzyszenia) w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Powiadomienie członków Stowarzyszenia o zwołaniu są wysyłane na miesiąc przed datą zwołania.

8.2 Walne Zgromadzenie uważa się za ważne w przypadku obecności nie mniej niż połowy członków Stowarzyszenia. Decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością ogólnej liczby obecnych członków. Decyzje Walnego Zgromadzenia w sprawie samorozwiązania (likwidacji) i reorganizacji Stowarzyszenia lub zmiany Statutu podejmowane są większością 3/4 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na Zgromadzeniu. Decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są w formie protokołu podpisanego przez Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

8.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się z inicjatywy:

 • Prezesa w przypadku niemożliwości podjęcia decyzji przez Zarząd Stowarzyszenia;
 • co najmniej 10% członków Zarządu Stowarzyszenia;
 • Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (dalej – Komisja Rewizyjna).

Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przed terminem na wniosek jednej trzeciej członków Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej.

Żądanie przedterminowego zwołania Walnego Zgromadzenia musi być złożone na piśmie z określeniem celu jego zwołania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko te kwestie, dla których zostało ono zwołane, a projekty decyzji których zostały przesyłane wszystkim członkom Stowarzyszenia nie później niż dwa tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem.

8.4 Kompetencje Walnego Zgromadzenia:

 • zatwierdzenie Statutu, zmian i uzupełnień do niego;
 • zatwierdzenie priorytetowych kierunków działalności Stowarzyszenia;
 • zatwierdzanie długoterminowych programów i planów działalności Stowarzyszenia;
 • powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia oraz innych członków Zarządu na okres trzech lat;
 • powołanie dwóch zastępców Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
 • powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
 • odsłuchanie, omówienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
 • podjęcie decyzji na podstawie materiałów Komisji Rewizyjnej;
 • ustalanie wysokości wpisowych i składek członkowskich;
 • podjęcie decyzji o reorganizacji i samorozwiązaniu (likwidacji) Stowarzyszenia;
 • kwestie zarządzania majątku Stowarzyszenia;
 • realizacja prawa własności majątku i funduszy Stowarzyszenia.

Decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów. Decyzje dotyczące zmiany Statutu Stowarzyszenia, wywłaszczenia majątku Stowarzyszenia w wysokości pięćdziesięciu procent lub więcej, a także samorozwiązania (likwidacji) i reorganizacji Stowarzyszenia są podejmowane większością nie mniej niż 3/4 głosów.

 1. Zarząd Stowarzyszenia

9.1 Zarząd Stowarzyszenia jest stałym organem zarządzającym Stowarzyszenia, który wspólnie zarządza całą bieżącą działalnością i kontroluje funkcjonowanie Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.

9.2 Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zgromadzenie w składzie nie mniej niż 3 osoby, łącznie z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, oprócz Prezesa, o ile Zarząd Stowarzyszenia nie zadecyduje inaczej, wykonują swoją działalność nieodpłatnie, bez zawierania umów o pracę i bez łączenia stanowisk z głównym miejscem pracy.

9.3 Wyłączne kompetencje Zarządu Stowarzyszenia:

 • wdrażanie decyzji Walnego Zgromadzenia, które leżą w zakresie ich kompetencji;
 • zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia;
 • ogólne zarządzanie działalnością Stowarzyszenia;
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego budżetu Stowarzyszenia i trybu jego wykorzystania;
 • zatwierdzanie i bilansów, planów, raportów i innych dokumentów;
 • upoważnienie Dyrektora Stowarzyszenia do otwierania lub zamykania rachunków bieżących w instytucjach bankowych;
 • rozpatrzenie kwestii zakładania ośrodków miejscowych, przedstawicielstw, filii, oddziałów Stowarzyszenia, podejmowanie decyzji o zakładaniu przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, zatwierdzanie ich statutów (regulaminów);
 • odsłuchanie, omawianie i zatwierdzenie sprawozdań Dyrektora;
 • przedłożenie do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie poprawek i zmian do Statutu;
 • zatwierdzenie listy płac Stowarzyszenia;
 • zatwierdzenie kandydatury Dyrektora Stowarzyszenia;
 • decydowanie w innych kwestiach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;
 • przyjęcie i wykreślenie członków Stowarzyszenia.

9.4 Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się co najmniej raz w miesiącu lub w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub większości członków Zarządu Stowarzyszenia.

9.5 Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, w tym Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Decyzje są ważne pod warunkiem obecności na posiedzeniu nie mniej niż połowy członków Zarządu Stowarzyszenia.

9.6 przewodniczy posiedzeniom Zarządu Stowarzyszenia Prezes Zarządu lub w przypadku jego nieobecności jeden z członków Zarządu Stowarzyszenia. Decyzję Zarządu Stowarzyszenia podpisuje przewodniczący i sekretarz posiedzenia, który jest wybierany spośród obecnych członków Zarządu Stowarzyszenia.

Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłaszać pytania do porządku obrad.

9.7 Kompetencje Prezesa Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na okres trzech lat i kieruje pracą Zarządu.

Prezes Zarządu:

 • kieruje Zarządem Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zgromadzenie, zwołuje posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia i przewodniczy posiedzeniom Stowarzyszenia;
 • zapewnia wsparcie organizacyjne i zarządzanie operacyjne działalnością Stowarzyszenia; zapewnia praktyczne wdrożenie decyzji Zarządu Stowarzyszenia, organizuje bieżącą działalność Stowarzyszenia i odpowiada za jej następstwa;
 • działa w imieniu Stowarzyszenia bez pełnomocnictwa;
 • reprezentuje Stowarzyszenie w relacjach z organami władzy państwowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami, instytucjami, organizacjami na Ukrainie i poza jej granicami (w razie potrzeby te funkcje pełni inna upoważniona przez niego osoba);
 • przedkłada do rozpatrzenia Zarządowi Stowarzyszenia kwestie dotyczące formy i wysokości materialnego i finansowego wsparcia projektów i programów realizowanych lub wspieranych przez Stowarzyszenie;
 • zawiera umowy w imieniu Stowarzyszenia zgodnie z celem, zadaniami i rodzajami jego działalności, w tym z koordynatorami oraz konsultantami projektów;
 • zatwierdza listę płac Stowarzyszenia, zatrudnia oraz zwalnia pracowników, nakłada kary dyscyplinarne, określa warunki wynagrodzenia, urlopów i motywacji materialnej w ramach budżetu wydatków, samodzielnie określa formy organizacji pracy, wybór sposobów realizacji projektów oraz programów zgodnie z celem i zadaniami Stowarzyszenia;
 • przygotowuje raporty dla Walnego Zgromadzenia i Zarządu Stowarzyszenia;
 • składa sprawozdanie finansowe przed Komisji Rewizyjnej;
 • podejmuje decyzje w sprawach działalności Stowarzyszenia, zwołania Zarządu Stowarzyszenia, organizuje wykonanie decyzji Zarządu, reprezentuje Stowarzyszenie bez pełnomocnictwa we wszystkich sprawach dotyczących jego działalności, upoważnia do wykonania czynności w imieniu Stowarzyszenia;
 • zatwierdza regulaminy i instrukcje dotyczące działalności Zarządu i organów wykonawczych Stowarzyszenia;
 • powołuje i odwołuje Dyrektora i głównego księgowego Stowarzyszenia, a także przedsiębiorstw, instytucji i organizacji założonych przez Stowarzyszenie w porozumieniu z Zarządem;
 • zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w porozumieniu z Zarządem;
 • podpisuje dokumenty finansowe Stowarzyszenia;
 • wykonuje inne czynności wynikające z niniejszego Statutu, a które nie są sprzeczne z ustawodawstwem Ukrainy i nie wchodzą da zakresu kompetencji Walnego Zgromadzenia.

W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu Stowarzyszenia jego obowiązki wykonuje jeden z jego zastępców.

Decyzje Zarządu Stowarzyszenia są wiążące dla członków Stowarzyszenia i Dyrektora Stowarzyszenia.

 1. Dyrektor Stowarzyszenia

10.1 Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest dyrektor.

10.2 Dyrektor jest podporządkowany Prezesowi Zarządu i Zarządowi Stowarzyszenia.

10.3 Zarząd Stowarzyszenia corocznie określa zakres uprawnień finansowych Dyrektora. W przypadku potrzeby przekroczenia tej kwoty, Dyrektor powinien uzyskać pisemną zgodę Zarządu Stowarzyszenia.

10.4 Dyrektor zarządza operacyjną działalnością Stowarzyszenia i korzysta z następujących uprawnień:

 • prawo do podpisywania dokumentów finansowych i reprezentowania interesów Stowarzyszenia bez pełnomocnictwa;
 • zawierania umów i innych dokumentów w imieniu Stowarzyszenia w zakresach określonej przez Zarząd;
 • zarządzanie majątkiem i aktywami Stowarzyszenia na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia;
 • zatrudnienie personelu Stowarzyszenia;
 • otwieranie lub zamykanie rachunków w instytucjach bankowych w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia;
 • organizowanie pracy Komitetu Organizacyjnego w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia;
 • wykonanie decyzji Zarządu Stowarzyszenia;
 • przygotowywanie materiałów i organizacja posiedzeń Walnego Zgromadzenia, spotkań i innych wydarzeń Stowarzyszenia;
 • wykonanie decyzji Zarządu Stowarzyszenia, rozstrzyganie kwestii operacyjnych wewnętrznej i zewnętrznej działalności Stowarzyszenia, opracowanie oficjalnej pozycji Stowarzyszenia w kwestiach, które dotyczą interesów członków Stowarzyszenia;
 • zarządzanie współpracy z instytucjami państwowymi, społecznymi i innymi;
 • organizowanie seminariów, sympozjów, festiwali, kongresów, spotkań biznesowych itp.;
 • analiza działalności Stowarzyszenia oraz składanie propozycji jej ulepszenia;
 • przygotowywanie podań, wniosków, skarg, propozycji oraz innych dokumentów dotyczących kwestii związanych z prawami i interesami członków Stowarzyszenia, kierowanie ich do odpowiednich organów (osób), które są właściwe do rozpatrzenia oraz rozstrzygnięcia tych kwestii;
 • ewidencja księgowa oraz operacyjna;
 • prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia w zakresie ustalonym przez ustawodawstwo;
 • prowadzenie działalności Stowarzyszenia w zakresie określonym przez przepisy prawne i Statut.
 • dokonanie innych czynności niezbędnych dla realizacji zadań Stowarzyszenia.
 1. Komisja Rewizyjna

11.1 W celu sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób wybranych na trzy lata. Przewodniczącym oraz członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać członek Zarządu Stowarzyszenia. Posiedzenia Komisja Rewizyjna odbywają się raz w roku.

11.2 Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej obowiązkowa jest obecność co najmniej jednego przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia.

11.3 Członków Komisji Rejestracyjnej powołuje się spośród wybitnych i szanowanych członków. Zadaniem Komisji jest udzielanie rekomendacji Zarządowi Stowarzyszenia w zakresie priorytetowych obszarów jego działalności, wstępna analiza oraz ocena wyników realizacji projektów i programów, doradztwo w zakresie mechanizmów, form i metod wdrażania wyników opracowań oraz badań Stowarzyszenia.

11.4 Komisja Rewizyjna ma następujące prawa i obowiązki:

 • rozpatruje sprawozdania Prezesa z działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia i, w razie potrzeby, na koszt Stowarzyszenia przeprowadza audyt niezależny audyt działalności Stowarzyszenia;
 • zgłasza rekomendacje i uwagi do Zarządu Stowarzyszenia dotyczące kwestii finansowo-gospodarczych;
 • inicjuje zwołanie Walnego Zgromadzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności działalności Stowarzyszenia z celami statutowymi;
 • kontroluje działalność organów Stowarzyszenia w zakresie realizacji zadań statutowych, finansowych i gospodarczych;
 • weryfikuje roczne bilanse Stowarzyszenia;
 • kontroluje wykonanie decyzji Walnego Zgromadzenia.

Komisja Rewizyjna informuje Walne Zgromadzenie o wynikach przeprowadzonego audytu.

Praca Komisji Rewizyjnej odbywa się zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

 1. Stosunki międzynarodowe

12.1. W celu realizacji zadań statutowych oraz decyzji organów zarządzających Stowarzyszenie nawiązuje relacji międzynarodowe. Sposobami ich realizacji są: – rozwój współpracy z organizacjami międzynarodowymi, przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi, poszczególnymi specjalistami, zgłębianie światowych doświadczeń, wspieranie wprowadzenia tych doświadczeń na Ukrainie i w Polsce;

 • pozyskiwanie funduszy zagranicznych na wykonanie celów oraz zadań Stowarzyszenia;
 • uczestnictwo w międzynarodowych Walnych Zgromadzeniach, seminariach, okrągłych stołach, sympozjach.

12.2. W celu efektywnej współpracy z organizacjami międzynarodowymi, zagranicznymi, pozarządowymi oraz społecznymi strukturami, w ramach realizacji celów oraz zadań statutowych, Stowarzyszenie może zawierać odpowiednie umowy.

 1. Zakończenie działalności

13.1. Zakończenie działalności Stowarzyszenia następuje w drodze reorganizacji lub likwidacji.

13.2. Reorganizacja jest przeprowadzana na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

13.3. Samorozwiązanie (likwidacja) następuje na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia oraz decyzji organów sądowych zgodnie z podstawami określonymi przez ustawodawstwo.

13.4. Przy uchwaleniu decyzji Walnego Zgromadzenia o samorozwiązaniu (likwidacji) Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje komisję ds. zakończenia działalności (reorganizacyjną, likwidacyjną lub likwidatora oraz ustala tryb likwidacji). Uprawnienia komisji likwidacyjnej mogą zostać powierzone Zarządowi Stowarzyszenia.

13.5. Na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia o samorozwiązaniu (likwidacji) Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna powinna powołać kilku likwidatorów (komisję likwidacyjną) lub jednego likwidatora oraz określić tryb i terminy likwidacji Stowarzyszenia zgodnie z  obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, w tym określić sposób realizacji lub następców prawnych jakichkolwiek praw majątkowych oraz majątku, które pozostają po likwidacji. Od momentu powołania likwidatorów, pełnią oni funkcje zarządców sprawami Stowarzyszenia. Likwidatorzy mają prawo występować w sądach oraz wykonywać inne czynności w imieniu Stowarzyszenia objętego postępowaniem likwidacyjnym. Komisja Rewizyjna powinna wykonywać wszelkie czynności prawne niezbędne dla samorozwiązania (likwidacji) Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

13.6. Fundusze oraz inny majątek Stowarzyszenia w przypadku samorozwiązania (likwidacji) nie podlegają podziałowi pomiędzy członków, lecz są przekazywane innej organizacji non-profit odpowiedniego typu lub stanowią dochód państwa.

13.7 W przypadku samorozwiązania (likwidacji) Stowarzyszenie przenosi wszystkie aktywa na jedną lub więcej organizacji non-profit odpowiedniego typu lub aktywa są zaliczane do dochodów budżetowych w przypadku rozwiązania osoby prawnej (w wyniku jej likwidacji, połączenia, podziału, przystąpienia lub przekształcenia).

13.8. Informacje o samorozwiązaniu ( likwidacji)/reorganizacji Stowarzyszenia są ogłaszane w Mediach.

13.9. Samorozwiązanie (likwidacja) Stowarzyszenia jest realizowana przez komisję likwidacyjną, którą powołuje się na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia lub sądu.

13.10. Stowarzyszenie jest uważane za zlikwidowane od chwili jego skreślenia z Jednolitego państwowego rejestru osób prawnych.

 1. Postanowienia końcowe. Tryb wprowadzania zmian i uzupełnień Statutu.

14.1 Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Statutu w drodze sądowej stanie się nieważne lub niezgodne z prawem w wyniku zmian legislacyjnych, nie będzie ono stanowić podstawę do unieważnienia innych postanowień Statutu. Nieważne postanowienie lub takie, które straciło moc obowiązywania w wyniku zmian legislacyjnych, należy zastąpić innym postanowieniem zgodnym z obowiązującym prawem.

14.2 Stowarzyszenie informuje organ rejestracyjny o zmianach lub uzupełnieniach Statutu w terminie określonym przez ustawodawstwo Ukrainy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Statutu wchodzą w życie w stosunku do stron trzecich od momentu rejestracji państwowej takich zmian i uzupełnień.

14.3 Siedzibą organów zarządzających Stowarzyszenia jest Kijów.

 

Dyrektor MSPPU                    /Gienina Switłana/