Informacje bankowe i finansowe

Warunki oraz zasady otwarcia i korzystania z rachunków osób prawnych na Ukrainie

Оtwarcie oraz obsługa rachunków osób prawnych na Ukrainie dokonuje się na podstawie Instrukcji o trybie otwarcia, korzystania i zamykania rachunków w walucie narodowej i w walutach, zagranicznych, obowiązującej na podstawie Uchwały Zarządu NBU N2492 z dnia 17.12.2003 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Lista dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bieżącego dla osoby prawnej – rezydenta:

 1. Wniosek o otwarcie rachunku bieżącego.
 2. Notarialnie poświadczone kserokopie dokumentów (lub poświadczone przez organ, który wystawił dany dokument):o   świadectwo rejestracji państwowej podmiotu gospodarczego – osoby prawnej
  • o dokument założycielski (statut ze zmianami i uzupełnieniami – umowa założycielska, akt założycielski, regulamin) klienta
  • o świadectwo rejestracji płatnika podatków od wartości dodanej (VAT)
  • o zaświadczenie z ewidencji płatnika podatku
  • o zaświadczenie z ewidencji osoby prawnej w jedynym rejestrze państwowym przedsiębiorstw i organizacji Ukrainy
  • o karty z wzorami podpisów z odciskiem pieczątki (lub oryginał).
 3. Kserokopie odpowiednich stron dowodu osobistego oraz zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego osób, które są zaznaczone w karcie wzorów podpisów (wykonuje odpowiedzialny pracownik banku w obecności klienta).
 4. Upoważnienia dla osób uprawnionych do składania pierwszego i drugiego podpisu.
 5. Kserokopie odpowiednich stron dowodu osobistego oraz zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego założycieli (uczestników) przedsiębiorstwa, poświadczone przez osobę prawną.

Osoby prawne, które korzystają z pracy najemnej zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy i są płatnikami składek ubezpieczeniowych, dodatkowo oprócz ww. dokumentów powinny złożyć:

 1. Kserokopię zawiadomienia o wpisaniu osoby prawnej do ewidencji, co potwierdza rejestrację osoby prawnej w odpowiedniej instytucji Funduszu Emerytalnego Ukrainy (kserokopia poświadczona podpisem upoważnionego pracownika banku).
 2. Kserokopię świadectwa ubezpieczeniowego, co potwierdza rejestrację osoby prawnej w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w zakładzie pracy oraz schorzeń zawodowych Ukrainy, jako płatnika składek ubezpieczeniowych (kserokopia poświadczona podpisem upoważnionego pracownika banku).
 3. Przy otwarciu rachunku klient zawiera z bankiem umowę o prowadzeniu rachunku bankowego.
  Tryb otwarcia rachunków przez nierezydenta – inwestora

  Otwarcie rachunku inwestycyjnego w walucie narodowej lub w walutach obcych przeprowadza się według następującej kolejności:

  1. Osoby (osoba), które otwierają (która otwiera) rachunek, powinny (powinna):
   przedstawić dowód osobisty lub inny dokument tożsamości osoby oraz dokumenty stwierdzające ich umocowania; osoby fizyczne – rezydenci dodatkowo przedstawiają dokument, wystawiony przez odpowiednie organy Państwowego Urzędu Skarbowego, poświadczający nadanie numeru identyfikacyjnego podatnika przedstawić dokumenty (lub kopie dokumentów, poświadczone zgodnie z ustalonymi zasadami) z niżej podanej listy.
  2. Na podstawie owych dokumentów upoważniony pracownik dokonuje identyfikacji nierezydenta – inwestora oraz osób (osoby) upoważnionych (upoważnionej) w jego imieniu do zarządzania rachunkiem inwestycyjnym.
  3. Bank i osoba upoważniona przez nierezydenta – inwestora zawierają pisemną umowę o otwarciu rachunku bankowego.

  W celu otwarcia rachunku inwestycyjnego w walucie narodowej lub w walutach obcych dysponenci konta podają osobiście do upoważnionego banku następujące dokumenty:

  1. Wniosek o otwarcie rachunku bieżącego. W rubryce „Informacja dodatkowa” należy obowiązkowo zaznaczyć, że konto otwiera się w celu inwestowania na Ukrainie.
  2. Kopię wypisu z rejestru sądowego lub świadectwo rejestracyjne miejscowych urzędów państwa zagranicznego, dotyczące rejestracji osoby prawnej (poświadczoną notarialnie). Ze strony zagranicznego inwestora – osoby fizycznej dany dokument nie jest wymagany.
  3. Kopię upoważnienia dla osoby, która ma umocowania do otwierania i zarządzania rachunkiem (poświadczoną notarialnie). W przypadku wystawienia przez zagranicznego inwestora – osobę fizyczną owego upoważnienia na terenie Ukrainy podaje się kopię upoważnienia, poświadczoną notarialnie. Jeżeli rachunek osobiście otwiera inwestor zagraniczny – osoba fizyczna, wspomniany dokument nie jest potrzebny.
  4. Kartę z wzorami podpisów nierezydenta – inwestora, poświadczoną notarialnie.
   Dodatkowo przedstawia kopię dokumentu, potwierdzającego wciągniecie nierezydenta – inwestora do ewidencji urzędu skarbowego, poświadczonego przez urząd, który wystawił dany dokument, bądź przez notariusza lub upoważnionego pracownika banku, jeżeli nierezydent – inwestor jest uczestnikiem umowy o podziale produkcji zgodnie z Ustawą Ukrainy o umowach o podział produkcji.

  Na podstawie wydania KredoInwest /Kredobank/